Protokół założycielski Oddziału Kujawski PTK

Treść dokumentu mocą którego utworzono Oddział Kujawski PTK we Włocławku

Protokół
zebrania organizacyjnego Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Działo się w Włocławku w lokalu Towarzystwa Wioślarskiego d. 28 Marca 1908 r

Zagajenie zebrania przez p. A. Olszakowskiego.
Wybór przewodniczącego p. Dyrektora Wejsa
asesorów pp. Kossobudzkiego i Xiężopolskiego
sekretarza dr Skibińskiego

Odczytano ustawy przez inż. Olszakowskiego. Przewodniczący odczytuje regulamin Tow. Kraj. względem oddziałów prowincjonalnych, i czyni odpowiednie wyjaśnienia. Dyr. Wejs proponuje utworzyć zarząd tymczasowy w celu bliższego zaznajomienia się ze sprawą, wykonania prac przygotowawczych.
P. Gust. Moczarski jest zdania, że ze względu na odpowiednią ilość obecnych (34 osoby), należy wybrać zarząd stały i zapoczątkować funkcjonowanie oddziału.
Inż. Olszakowski sądzi, że należy rozpocząć od wyboru trzech członków Zarz. Tymczasowego i na mocy tego faktu zawrócić się do Głównego Zarządu w kwestji ulegalizowania oddziału.
p. Górski jest za otworzeniem oddziału dzisiaj
p. Kossobudzki jest za uważaniem dziś. zebr. za organizacyjne w całem tego słowa znaczeniu.
p. Rajca jest za tymczasowym zarządem ze względu na małą ilość dotąd zainteresowanych.
Dyr. Wejs w kwestii liczby członków zarządu tymczasowego proponuje wybór liczniejszy, gdyż teraz oczekuje intensywna praca dla osiągnięcia dokładnej organizacji - jest za liczbą sześciu.
Inż. Olszakowski uważa za konieczne zawiązanie na dzisiejszym posiedzeniu oddziału i wybory zarządu.
Dyr. Wejs pod adresem przyszłego zarządu wyraża życzenie stworzenia programu przyszłej działalności oddziału i odczytania na najbliższem zebraniu ogólnem.
Wszyscy przez aklamację uchwalają zarząd tymczasowy w ilości sześciu/pięciu - skreślono, osób.
p. Rajca zwraca uwagę na wyjaśnienie sobie różnicy pomiędzy oddziałem i filją.
Dyr. Wejs wyjaśnia, że organizujemy się pod egidą Warsz. Tow. Krajoz. jako jego oddział.

Głosowanie tajne na członków Zarządu tymczasowego powołało:
Inż. Olszakowskiego gł. 28
dr. Skibińskiego gł. 22
Jana Moczarskiego gł. 18
p. Xiężopolskiego gł. 14
p. Byszewskiego gł. 13
p. Rajca gł. 13

Dyr. Wejs w kwestii lokalu uważa decyzję jakąkolwiek za przedwczesną. Tymczasem należy jednać członków i rozwinąć przygotowaną działalność.
Na tym obrady zakończono.

-tu następują podpisy-

Protokół założycielski Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku

Strpna 1

Protokół Założycielski Oddziału Kujawskiego PTTTK

Strpna 2

Protokół Założycielski Oddziału Kujawskiego PTTTK